Nederlandspolyacrylnitril:polyacryl (het)
Franspolyacrylonitrile:polyacryle (le)
DuitsPolyacrylnitril:Polyacryl (das)
Engelspolyacrylic